Regulamin

Regulamin Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – Łochów 2024

1. Konferencja odbywa się w dniach 6–7-8 czerwca 2024 r.

2. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Leczenia Ran z siedzibą w Poznaniu oraz Crockett Media z siedzibą w Ząbkach, zwany dalej Biurem Organizatora.

3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz rejestracyjny i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.kongresptlr.pl.

5. Informacje na temat wysokości opłat za udział w konferencji znajdują się na stronie Kongresu - www.kongresptlr.pl.

6. Opłata konferencyjna obejmuje:

a. dla uczestników obejmuje:
- uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
- uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
- wstęp na wystawę sprzętu medycznego
- materiały konferencyjne
- przerwy kawowe
- pakiet wyżywienia

b. dla osób towarzyszących obejmuje:
- przerwy kawowe
- pakiet wyżywienia

c. Dodatkowa opłata za wydarzenia towarzyszące obejmuje:
- dwie kolacje z muzyką taneczną 6.06, 7.06

Opłata konferencyjna do 30 marca 2024 oraz stała opłata dla Członków PTLR, którzy do 30 marca 2024 opłacą składki członkowskie
Pielęgniarka, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii 850 pln
Lekarz, farmaceuta 950 pln
Przedstawiciele firm 1050 pln
Osoby towarzyszące 1050 pln
Studenci do 26 roku życia (kierunki medyczne z ważną legitymacją - konieczność okazania przy rejestracji) 700 pln
Opłata konferencyjna od 1 kwietnia 2024 do 30 maja 2024
Pielęgniarki, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii 950 pln
Lekarz, farmaceuta 1050 pln
Przedstawiciele firm 1050 pln
Osoby towarzyszące 1050 pln
Studenci do 26 roku życia (kierunki medyczne z ważną legitymacją – konieczność okazania przy rejestracji) 700 pln
Płatność na miejscu w dniu wydarzenia
Płatność wyłącznie systemem PAYU i kartą płatniczą 1050 pln
Wydarzenia towarzyszące konferencji (opcjonalnie)
Wejście na dwie kolacje imprezy taneczne 6 i 7 czerwca 20224 400 pln
Powyższe opłaty nie zawierają kosztów noclegu.7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.kongresptlr.pl

8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.

9. Płatności za udział w konferencji można dokonać z pomocą szybkiego przelewu online (klikając w przycisk "Zarejestruj się") lub przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).

CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska
Ul. Powstańców 33/91, 05-091 Ząbki
nazwa banku: MBank S. A.
nr konta: 67 1140 2004 0000 3002 8216 2554
tytuł przelewu: Konferencja PTLR 2024 + imię i nazwisko uczestnika

10. Faktura proforma zostanie przesłana do 72 godzin po rejestracji na Konferencję. Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora Logistycznego.

11. Faktura proforma oraz faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na konferencję.

12. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dni 30.05.2024 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.

13. Rezygnację z udziału w Kongresie można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Kongresie zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail – [email protected]. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora. Rezygnacja z udziału w Kongresie jest możliwa do 30 kwietnia 2024. Po 30 kwietnia 2024 uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Kongresie, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

14. W ramach Konferencji odbędą się konferencje naukowe oraz warsztaty szkoleniowe.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

16. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

17. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.

20. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.

21. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

22. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Crockett Media w Ząbkach, przy ul. Powstańców 33/91, 05-091.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Crockett Media
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
Crockett Media na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected].

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.
**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe.